info@havajet.com; Ulus Mah. Çanakkale Asfaltı Üzeri No.131 Menemen/İzmir.

HAVAJET Bursluluk ve Okul Kabul Sınavı Aydınlatma Beyanı

HAVAJET Bursluluk ve Okul Kabul Sınavı Aydınlatma Beyanı

Havajet Havacılık Özel Eğitim San. Ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki açıklamalarımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel veriler, HAVAJET Bursluluk ve Okul Kabul Sınavı’nda aday öğrencinin bilgi seviyesinin değerlendirilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, elektronik veya fiziksel ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilebilecek ve işlenebilecektir. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki dayanağı KVKK’nın 5 inci maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olmasıdır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel veriler ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının usulüne uygun taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve servis sağlayıcıların yurt dışında olması halinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve sınav sonuçlarının işlenmesi amaçlarıyla yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Veriler ile İlgili Haklarınız

Şirket’e başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki usul ve şekil şartlarına uygun olarak, elektronik ortamda kvkk@havajet.com adresine göndermeniz halinde değerlendirmeye alınacaktır.